قاب ایران

صیادان کنارک و بندر چابهار مدت زیادی است که به علت کم شدن ماهی در دریای عمان مجبورند با ادامه مسیر به طرف بخش شمالی اقیانوس هند یا خلیج عدن، ماهیگیری کنند.