هواپیما‌های زمینگیر را دریابید

ناوگان حمل‌ونقل هوایی ایران با حدود 150هواپیمای فعال، سالانه 6میلیون مسافر در کشور جابه‌جا می‌کند.