جمع‌آوری پل حافظ-طالقانی متوقف شد

​​​​​​​پل حافظ- طالقانی پس از انجام بررسی‌های کارشناسانه، حائز اولویت اجرایی در شهر تهران تشخیص داده نشد و با ملاحظات و رأی کمیته شبکه معابر شورای‌عالی ترافیک تهران برچیده نمی‌شود.