3
چهار شنبه 23 آبان 1397
شماره 7527
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این گوی و این میدان

برخورد نزدیک
این هفته یکی از تکنوکرات‌ها می‌گفت و دیگری از نزدیک بودن اندیشه کاندیدایی به جبهه لیبرالیسم‌ها.
شهر
«اگر در تهران زلزله‌ای معادل زلزله کرمانشاه رخ بدهد، امکان حرکت در بافت فرسوده نیست.»
شورای شهر شصت‌و‌دومین شهردار تهران را انتخاب کرد

حناچی شهردار تهران شد

گزارش
تهران شهردار جدیدی دارد؛ شهرداری که چهره علمی‌اش بر چهره سیاسی‌اش می‌چربد. او در مقام یک استاد دانشگاه پیش از این دیدگاه‌های نوآورانه بسیاری داشت و حالا بر کرسی شهرداری نشسته ‌است.