دو برابر شدن حاشیه‌نشینی در 30 سال آینده

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه حاشیه‌نشینی بستری را برای گسترش آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده، تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی برای مقابله با این معضل مهم اجتماعی تنها در حد شعار باقی مانده است.