مصدق به کارگر می‌رود

تغییر نام خیابان «کارگر شمالی» به «مصدق» در دستور کار شورا قرار می‌گیرد و قرار است نزدیک 29اسفند به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت این تصمیم عملی شود.