07
دو شنبه 3 شهریور 1399
شماره 8021
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خُلازیرتا 1400سبز می‌شود

طرح ساماندهی کوره‌پزخانه‌ها، بازار مالخرها و محدوده‌های جمع‌آوری زباله و ضایعات در جنوب تهران و اطراف بزرگراه‌های شهید کاظمی و آزادگان به اجرای اقدامات فرهنگی و اجتماعی گره خورده است
گزارش
باید از خیابان مولوی بگذرید، بعد از دروازه غار؛ آنجا که کوره‌های آجرپزی نمایان می‌شوند.