ریز نویس

117 پلاک بافت فرسوده منطقه15 در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نوسازی شده‌است.