آموزش‌های تخصصی کلینیک گل و گیاه با مشارکت شهروندان

گسترش روزافزون جمعیت شهری موجب تغییر ساختار و عملکرد اراضی شهری و حومه شهرها شده است.