22
شنبه 1 شهریور 1399
شماره 8019
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ققنوس

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه‌ی جهان/آواره مانده از وزش بادهای سرد
ویژه
وقت غروب کز بر کهسار، آفتاب/با رنگ‌های زردغمش هست در حجاب/تنها نشسته بر سر ساحل یکی غراب
نوآوری‌های نیما در ادبیات معاصر به شعرهای او و تحول عظیمی که در ساختار شعر فارسی به‌وجود آورد، محدود نمی‌شود.

در انتظار مجموعه اشعار بدون غلط

کتابشناسی انتقادی نیما یوشیج از ابوالقاسم جنتی عطایی و سیروس طاهباز تا شراگیم یوشیج و عبدالعلی عظیمی
«من می‌میرم و آثارِ شلوغ و درهم و برهمِ من می‌ماند و از بین می‌رود. به من، زمانِ زندگی من کمک نکرد که بتوانم با آرامش کارم را بکنم.»