سکه سر سلطان را به باد داد

دور جدید رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، این بار خیلی زود به مرحله آخر و چوبه دار رسید و وحید مظلومین که از او با نام سلطان سکه یاد می‌شد، به همراه محمد اسماعیل قاسمی مشهور به محمد سالم، سحرگاه روز گذشته اعدام شدند.