پل پیروزی

راه‌آهن ایران، ریلی میان قاجاریه و پهلوی کشید
ماشین دودی که از خیابان ری به شاه‌عبدالعظیم می‌رفت نخستین خط ریلی ایران نبود، 40سال قبل‌تر از اینکه ماشین دودی در عصر ناصری به تهران بیاید، از 1227هجری شمسی نخستین راه‌آهن ایران میان بندرانزلی و پیربازار به طول 12کیلومتر در رفت‌وآمد بود که گویا تا زمان ساخت راه‌آهن سراسری در دهه‌اول قرن جدید همچنان فعال بوده است.