شهباز ایرانی

با تاسیس نیروی هوایی ایران، توسعه هوانوردی در دستور کار قرار‌گرفت. در 1306 نخستین خلبانان ایرانی برای آموزش به شوروی رفتند که از میان افراد شاخص می‌توان به عبدالصمد کامبخش از رهبران حزب توده نام‌برد .