13
سه شنبه 31 تیر 1399
شماره 7993
مسکن
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مسکن مهر پردیس

گزارش به مردم

مسکن مهر پردیس شاید بیش از سایر پروژه‌های این طرح بر سر زبان‌ها افتاد.