ساخت دریاچه مصنوعی تبریز متوقف شد

مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی کشور گفت: ساخت دریاچه مصنوعی تبریز ناقض سیاست دولت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در زمینه کنترل مصرف آب و هدایت آن به سمت دریاچه است.