حفظ قنات‌ها در وضعیت کم‌آبی غنیمت است

ایران 36هزار و 300رشته قنات دارد و یک دهم بیلان آبی کشور را تأمین می‌کند
درست 2سال قبل در 25تیر 1395کمیته ثبت میراث جهانی یونسکو 11رشته قنات ایرانی را درفهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رساند.