منشأ عمده ریزگردها، کانون‌های داخلی است

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌گوید: براساس مطالعات انجام شده منبع اصلی ریزگردهای کشور در داخل کشور است.