از صبا مهر آموختم

با تصویب اعضای شورای شهر، بوستان شقایق در منطقه سعادت‌آباد به احترام استاد قنبری‌مهر به بوستان «شقایق‌مهر» تغییر نام داد
چند ویولن ساخت اما هیچ کدام مورد تأیید ابوالحسن صبا قرار نگرفت.