دارالفنون: میزبان جایزه داستان تهران

مراسم پایانی سومین جایزه داستان تهران در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار می‌شود.