احتمال تغییر قطع کتب درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره تأثیر افزایش قیمت کاغذ و به‌دنبال آن افزایش قیمت کتب درسی در سال تحصیلی آینده بر تصمیم «تغییر قطع کتب درسی» تغییر اندازه کتب درسی گفت: این امر، بر تصمیم ما تأثیر مستقیم نداشته ولی خب بی‌تأثیر هم نیست؛ البته اصل بحث ما برای نظرسنجی در این باره، بررسی اثرات تغییر قطع کتب درسی در آموزش بود که مشخص شد تأثیر منفی نخواهد داشت.