ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از 3 ابرچالش کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ۱۸صندوق از 20صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: برخی از صندوق‌ها به‌ازای ۲نفر پرداختی به یک نفر مستمری می‌دهند.