وزیر‌کشور: حجاب،‌ دستور جلسه‌آینده شورای اجتماعی کشور است

رحمانی فضلی: موضوع جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور، حجاب خواهد بود. در این جلسه دنبال ارائه گزارش‌های تحلیلی و علت شناسانه در زمینه حجاب هستیم.