واقعیت اجرای ماده 38 قانون جامع2

کلیه اعضای ارتش بیست‌میلیونی در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره‌های آن می‌گردند