18
چهار شنبه 1 آبان 1398
شماره 7791
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خیانت پیشه من است

سینمای ایران چه تصویری از خیانت و فروپاشی کانون خانواده ارائه داده است؟
موضوعی که تا همین چند سال پیش تابو محسوب می‌شد، حالا خط مشترک بسیاری از ملودرام‌های ایرانی است.