17
چهار شنبه 27 تیر 1397
شماره 7433
شعر
23023632
02123023904
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در عنفوان روز

ساده‌انگاری سبب شده بسیاری به سراغ شعر کوتاه بیایند

گپ و گفتی با سیروس نوذری درباره آفت‌ها و آسیب‌های شعر کوتاه
شعر کوتاه رایج‌ترین قالب شعر فارسی در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از شاعران با شعر کوتاه آغاز می‌کنند و بسیاری دیگر از شاعران که نسبتی با شعر کوتاه و قالب‌های نو نداشته‌اند نیز به شعر کوتاه روی آورده‌اند.