مذاکره دمشق و کردها برای پایان جنگ
نمایندگان شورای دمکراتیک سوریه که برای مذاکره با دولت به دمشق سفر کرده بودند از «ترسیم یک نقشه راه در راه رسیدن به یک سوریه دمکراتیک و غیرمتمرکز» به همراه دولت خبر دادند.