همه صدساله‌ها

جستاری در زندگی همه متولدان 1297که اگر بودند امسال صدساله می‌شدند
صدساله‌شدن در این روزگار، رخداد کوچکی نیست. اصلا  انگارعمر درازداشتن سخت شده است اما وقتی از میان مفاخر سرزمین ما، کسی گام به دهه یازدهم زندگی می‌گذارد