15
چهار شنبه 8 آبان 1398
شماره 7794
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
افسردگی را بیماری قرن نامیده‌اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات متعدد سبک زندگی و کم شدن جمعیت خانواده‌ها انواع افسردگی‌ها هم در بین افراد گسترش می‌یابد.
ما هم می‌دانیم که هیچ‌وقت نمی‌توان منکر نیازها، کمبودها و محدودیت‌هایی شد که در زندگی کودکان معلول وجود دارد، اما این محدودیت‌ها باید پدران و مادران را بیش از هر چیز به استفاده از امکانات ویژه آموزشی و خواندن کتاب‌های مناسب‌سازی‌شده برای این کودکان برانگیزد.

« زود قضاوت‌نکن» ‌های زندگی!

«سوگیری چیست و چه تأثیری در زندگی اجتماعی ما دارد؟» دکتر محمد مهدی لبیبی به این سؤال پاسخ می‌دهد
​​​​​​​معلمی را درنظر بگیرید که بین شاگردانش استثناء قائل می‌شود. ممکن است به راحتی از خطای دانش‌آموز محبوبش بگذرد؛ درحالی‌که اگر همان خطا از دانش‌آموز دیگری سر بزند واکنش تندی نشان دهد یا برعکس.