فرمولی برای محاسبه شادی

آبراهام‌ لینکلن معتقد بود انسان‌ها معمولا به اندازه‌ای شاد هستند که در ذهنشان آن را مجسم می‌کنند.