8
دو شنبه 24 اردیبهشت 1397
شماره 7383
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

موضع بخش خصوصی درمورد برجام جدید

رئیس اتاق ایران: نباید اقتصاد را در اختیار اشتهای سیری‌ناپذیر واسطه‌گران،‌ دلالان و رانت‌خواران گذاشت
تولید
اولین موضع‌گیری رسمی بخش خصوصی پس از اعلام مواضع ضدبرجامی ترامپ اعلام شد