امکانات شهرداری پشتیبان درمان بیماران کرونایی

مدیریت شهری هرچند که در حوزه درمان وظیفه مستقیم برعهده ندارد و متولی اصلی این امر وزارت بهداشت و درمان است، ولی برای تسهیل در امور درمانی شهر و ایجاد شهری سالم، اقداماتی انجام داده است.