خدمت رایگان در طبیعت سرانجام متخلف محیط‌زیستی

یک متخلف محیط‌زیست محکوم به اجرای خدمات عمومی رایگان به نفع محیط‌زیست تیران و کرون در پارک ملی قمیشلو اصفهان شد.