آغاز همه‌پرسی الحاق به روسیه در شرق اوکراین

همه‌پرسی الحاق به روسیه در 4استان شرق اوکراین که کنترل آنها در دست نیروهای روس و جدایی‌طلبان اوکراینی است، از صبح دیروز آغاز شد و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.