چهره‌های منفور تاریخ معاصر

کتاب«چهره‌های منفور در تاریخ معاصر ایران» دربرگیرنده شرح‌حال و اقدامات مهم تنی چند از شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است که به‌زعم نویسنده کارنامه نامطلوبی از خود برجای گذاشته‌اند.