38
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
شماره 8220
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راهنمای موزه‌گردی در پهنه مرکزی

تماشای تاریخ همین حوالی

فلسفه شکل‌گیری موزه‌ها مکانی برای جمع‌آوری اشیای تاریخی و ارزشمند برای مصون داشتن از گزند حوادث طبیعی و دستبرد بود.