5
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

طرح احیای نفرآباد باید انعطاف داشته باشد

«مهناز عباسی کوهپایگانی» از غیرمنعطف بودن طرح احیای محله نفرآباد0 هاشم‌آباد انتقاد می‌کند