بازپیرایی فضای سبز مدارس منطقه ۱۵

اجرای بازپیرایی فضای سبز ۲۱ مدرسه در محدوده منطقه ۱۵ درحال انجام است.