07
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

معاهده دوطرفه در ثبت جهانی هورامان

نگاه
پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات در یونسکو یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ثبت منظر فرهنگی تاریخی در یونسکو است که وسعتی بیش از 3هزار کیلومترمربع و عرصه‌ای بیش از یک‌هزار کیلومترمربع را شامل می‌شود.

اورامان جهانی شد

بیست‌و‌ششمین اثر ایران دیروز درفهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید
میراث جهانی
جایگاه اهورامزدا و خانه خورشید در اورامانات ایران در چهل‌و‌چهارمین اجلاس کمیته میراث فرهنگی یونسکو که به میزبانی چین در حال برگزاری است،ثبت جهانی شد.