نجات دوباره دولت آمریکا از تعطیلی

مجلس نمایندگان آمریکا پس از تعطیلی چندساعته دولت، بار دیگر با تصویب بودجه‌ای موقت امکان فعالیت آن را تا 6هفته دیگر فراهم کرد.