با مردم

در شهر جدید پرند مکان‌های بساط‌کردن دستفروشان قیمت و رقمی دارند که به صورت نانوشته بین سد معبر و بساطی رد و بدل می‌شود و در این میان هیچ قانون و قاعده‌ای وجود ندارد و اگر مسئولی از کسی خوشش نیاید ممکن است به او اجازه بساط کردن ندهد.