با مردم

هزینه‌های خروج از کشور به‌تازگی افزایش یافته بود و اینکه به اسم مالیات بر خروج از کشور رقمی به آن بیفزایند، عادلانه نیست.