یک راهنمای کهن برای زندگی مدرن

انسان همواره و همیشه در جست‌وجوی معناست تا زندگی‌اش را از بطالت و کسالت برهاند. در این میان، انواع نحله‌های فکری مدرن به یاری او آمده‌اند تا راهش را در زندگی بیابد.