تنگه ابوقریب؛ کمال سینمای جنگ

با بررسی سینمای جنگ هشت‌ساله ایران و عراق می‌توان 2جریان متفاوت را در این سینما از یکدیگر متمایز کرد