مجلس از واریز 9درصد سهم درمان کارگران به خزانه کشور جلوگیری کند

کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، درخصوص پرداخت واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان به‌حساب خزانه داری کل کشور، بیانیه‌ای صادر کردند.