17
شنبه 16 تیر 1397
شماره 7424
ادبیات
23023632
02123023904
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینه‌ها می‌گوید: «بیدل کشوری است که به‌دست آوردن ویزای مسافرت بدان، به آسانی حاصل نمی‌شود، به هرکس اجازه ورود نمی‌دهد و اگر کسی این ویزا را گرفت، تقاضای اقامت دائم خواهد کرد.»

باید از پوسته شعر بیدل عبور کنیم

گپ‌وگفتی با هادی سعیدی‌کیاسری درباره نسبت ایرانیان با شعر سبک هندی و بیدل دهلوی
هرچه بیشتر می‌گذرد شمار علاقه‌مندان ایرانی شعر بیدل دهلوی بیشتر می‌شود. بد نیست به‌عنوان پرسش نخست قدری به گذشته برگردیم و به سابقه آشنایی شاعران ایرانی با بیدل در سال‌های اخیر بپردازیم. به گمانم از دهه60 بود که بیدل در حلقه شاعران ایران جدی‌تر شد.