تأسیس بورس نفت در زمانی مناسب‌تر

عضو شورای بورس گفت: با توجه به اینکه بورس نفت ماهیتی بین‌المللی دارد، بهتر است در زمانی مناسب‌تر ایجاد شود.