تحقق تحولات فرهنگی و توسعه شهری در منطقه 11

تحولات فرهنگی و توسعه شهری منطقه 11 با اجرا و تکمیل پروژه‌های بزرگ تا پایان امسال محقق می‌شود.