حرف حساب بزنید

محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب و رئیس مجمع کارآفرینان ایران می‌گوید: از کل 1700هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط 21درصد آن در اختیار صنعت قرار دارد و 73درصد هم در اختیار فعالیت‌های سفته‌بازی است.