پس‌انداز به وقت بحران مالی
بسیاری از والدین و خانواده‌ها دوست دارند پس‌انداز داشته باشند و پس از مدتی با این پس‌اندازها در کاری سرمایه‌گذاری کنند