تکمیل زنجیره مهربانی با نذر خدمت

بسیاری از ما عطش زیادی برای علم‌اندوزی و کسب تخصص داریم و کودکی خود را با آرزوی رسیدن به مدارج بالای علمی می‌گذرانیم.